Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket. hogy, hogy 2015. március 5-én hatályba lépett az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat, mely szerint - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben a belterületi ingatlanok használata során keletkezett növényi hulladék szabadtéri égetése tilos.

A tűzgyújtás szabályairól

 Településünkön Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről szól 10/2004. (IX.30.) önkormányzati rendeletének 17. §-a rendelkezik az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól a következők szerint.

  • A kerti hulladékégetést vasárnap és ünnepnap kivételével szélcsendes időben, cselekvőképes nagykorú személy állandó felügyelete mellett szabad végezni.
  • Száraz avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
  • Nedves avart és nedves kerti hulladékot égetni tilos. Közterületen avart és kerti hulladékot égetni tilos időpontra tekintet nélkül.
  • Avar és kerti hulladékon kívül más hulladékot égetni tilos.
  • Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék).
  • A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
  • A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
  • A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A kerti hulladék és avar égetésének fenti szabályait megszegőkkel szemben a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 12/2013.(VI.27.) számú önkormányzati rendelet értelmében a közterület–felügyelő, vagy a jegyző, illetve a polgármesteri hivatal jegyző által felhatalmazott ügyintézője helyszíni bírságot szabhat ki, illetve a hatóság közigazgatás bírsággal sújthatja az elkövetőt.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet, melyre a tevékenység megkezdése előtt legalább 10 nappal az I. fokú tűzvédelmi hatósághoz írásban kell benyújtani kérelmet. A kérelmet annak beérkezését követően, 5 munkanapon belül bírálja el a hatóság. (Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 2030 Érd, Fehérvári út 79/a, tel.: 06-23-524-570). A külterületi égetésre vonatkozóan részletes szabályokat a hivatkozott rendelet tartalmazza.

A fentiek értelmében tehát Budajenőn – az ismertetett feltételek szerint – lehet kerti hulladékot égetni, azonban az Önkormányzat elsősorban a komposztálást támogatja, amit elvi éllel meg is határozott a hivatkozott rendeletében, továbbá évente két alkalommal, áprilisban és novemberben, ingyenesen biztosítja a Depónia Kft. közreműködésével a zöldhulladékok elszállítását a hulladékszállítási közüzemi szerződéssel rendelkező lakosok részére.

Kérem Önöket, hogy a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó előírásokat maradéktalanul tartsák be!

dr. Kovács Dénes jegyző

ingatlanhirdetes

Lap teteje