Budajenő Község Önkormányzat Képviselő testülete 2016. október 27-én 17:00 órakor tartja soron következő testületi ülését.

MEGHÍVÓ

ELŐTERJESZTÉSEK


Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. április 28-án tartja soron következő ülését.

MEGHÍVÓ

ELŐTERJESZTÉSEK


Budajenő Község Önkormányzata tisztelettel meghívja és várja Önt és kedves családját a budajenői németek elhurcolásának és elűzetésének 70. jubileumi évfordulójának alkalmából megrendezésre kerülő emlékműsor sorozatra.

Részletes program

 


Az ülés időpontja: 2016. március 24. (csütörtök) 17 óra

Az ülés helye: Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme 
2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

Bővebben...


Tisztelettel meghívom Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt ülésére. 
Az ülés időpontja: 2016. február 18. (csütörtök) 17 óra
Az ülés helye: Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme: 2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

Bővebben...


Az ülés időpontja: 215. december 17. (csütörtök) 17 óra

Az ülés helye: Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme
                      2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

Bővebben...


Jogalkotói szándék kinyilvánítása HÉSZ rendelkezéséhez

Egy, a Budajenő község külterületén elhelyezkedő ingatlanon tervezett építkezés engedélyezési eljárása során jogértelmezési probléma merült fel az építési hatóság részéről. Az ügyfelet támogatva a hatóság részére tájékoztatást adtunk a kérdésben, kifejtve a szakhatóság felé a rendelkezés mögött álló jogalkotói szándékot. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a fenti jogalkotói szándékról hivatalos úton tájékoztassa a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező szakhatóságokat.


Döntés Szőlődomb II. úthálózatának átvételéről

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szőlődomb II. lakópark beruházás keretében megvalósított úthálózat átvételét a beruházást megvalósító vizi közmű társulattól elhalasztja az úthatóság által előírt hiányosságok kiküszöböléséig.
Valamint ismételten felhívja a Vizi Közmű Társulat figyelmét, hogy az átépített csatorna szakaszról a vízjogi engedélyt mutassa be. Továbbá döntött arról, hogy felkéri az úthatóságot műszaki szakvélemény adására, amelyet követően folytatható az átadás-átvételi eljárás.


Tervezői árajánlat elbírálása úttervezés tárgyában

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet 8. mellékletében „Beruházási kiadások előirányzata feladatonként” bruttó egymillió, illetve kettőmillió forint költséggel előirányozta a Kápolna köz úttervezési díját, illetve a Hilltopra vezető járda tervezésének díját.
Úttervezésre árajánlatokat kértünk be, amelyre három ajánlat érkezett. A bírálati szempont: összességében a legelőnyösebb ajánlat volt (vállalási ár, határidő). Fentiekre tekintettel a képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Budajenő Kápolna köz szilárd burkolatú út kiépítéséhez egyesített útterv, és a Hilltop sétányra vezető járda építéséhez egyesített járdaterv készítésére a legkedvezőbb ajánlatot adó PERIDON Kft.-t bízza meg, a tervező árajánlata szerinti tartalommal, összesen bruttó 1 041 400 Ft (368 300 Ft; 673 100 Ft) tervezési díjjal.


Egészségház előtetőjének kialakítása

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya képviseletében a járási vezető védőnő 2015. szeptember 28-án szakfelügyeleti
ellenőrzést végzett a budajenői védőnői szolgálat tanácsadójában. Megállapította, hogy a személyi feltételek biztosítottak, a szakmai feladatokat a védőnő megfelelően végzi. A tárgyi feltételek vizsgálata során megállapította, hogy a vonatkozó rendeletekben előírt alapfelszerelés ugyan biztosított, de szükséges még néhány intézkedés, így például babakocsi tároló kialakítása a bejárati rész fedetté tételével. Budajenő Község Önkormányzat Képviselőtestülete megrendelte a József Attila u. 2. sz. alatti egészségház épületének bejáratai előtt fa szerkezetű előtető építését Csóka Balázs főépítész, építésztervező vázlatterve alapján. A
Képviselő-testület a kivitelezési költség fedezetét (1 millió forintot) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet „tartalék”előirányzatából biztosítja.


Budajenői Óvoda létszámfejlesztése (pedagógiai asszisztens)

Az óvodavezető kérelmezte 1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatását. A kérést támogatta a képviselő-testület, mivel az asszisztens munkakör ellátása indokolt, továbbá e feladatra állami támogatási norma igényelhető. Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2016. január 4. napjától egy fő pedagógiai asszisztens felvételéhez hozzájárul az önkormányzati fenntartású Budajenői Óvodában.


Budajenői Óvoda éves beszámolója

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budajenői Óvoda 2014/2015-ös nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

 


Kérelem elbírálása

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlant nem adja bérbe a kérelmezőnek, mivel az a terület az önkormányzat terveiben (HÉSZ) közcélú hasznosításra van kijelölve.


Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. november 30-án, hétfőn, 18:00 órától közmeghallagatást tart a Hagyományőrzők Házában.
2093 Budajenő, Fő u. 18.

M E G H Í V Ó - Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testülete

M E G H Í V Ó - Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat


Óvodai maximális csoportlétszám emelés engedélyezése

A nyár folyamán több család költözött Budajenőre óvodás korú gyermekkel, akik gyermeküket a helyi óvodába íratták.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Emiatt szükségessé vált három óvodai csoport maximális létszámának fenntartói engedéllyel történő átlépése. Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete − a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§-ában foglalt hatáskörében eljárva − engedélyezte a Budajenői Óvoda részére, a fent hivatkozott törvény 4. sz. mellékletében meghatározott maximális csoportlétszám 20%-kal történő túllépését a 2015/2016. nevelési évre, a Misi Mókus kis-középső csoportban, a Pillangó nagy–középső csoportban és a Micimackó nagycsoportban is.


Erdészeti szakirányítói szerződés megkötése

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény rendelkezései alapján az erdő tulajdonosának erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező erdészeti hatósági szervhez, esetünkben a Pest megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához, továbbá az erdő művelését arra jogosultsággal rendelkező erdészeti szakszemélyzet bevonásával lehet folytatni. Fentiekre tekintettel Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az erdészeti szakszemélyzeti feladatokra Dudás László Péter erdőmérnökkel megbízási szerződést köt.


Döntés a Magtár nyílászárók kivitelezéséről

Az Önkormányzattal egyetértésben és támogatásával a Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban BNNÖ) sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához, a magtárépület nyílászárói legyártásának/beszerzésének támogatására.
Az elnyert támogatás bruttó 4 000 000 -Ft. A pályázat benyújtásakor az alsó két szint lezárása és hasznosítása volt a cél, ám az időközben elkészült módosított tervek és ütemezés szerint az összes külső, és az alsó két szint nyílászáróit célszerű egy ütemben legyártatni, mivel egyedi ablakok készülnek, fajlagosan kisebb költséggel.
A legelőnyösebb ajánlatra figyelemmel az önkormányzat többletköltsége bruttó 1 080 000 -Ft. A BNNÖ a műemlék magtárépület nyílászáróinak gyártására, beszerzésére vonatkozó pályázatához és döntéséhez kapcsolódóan, Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 1 080 000 -Ft értékben megrendeli a Kaiser
és Kaiser cégtől a pályázatban nem szerepeltetett, de a módosított-ütemezett új terv szerint a kivitelezés első ütemében beépítendő nyílászárókat, a 2015. évi költségvetési rendelet magtár felújításra biztosított keret terhére.

3 / 4 oldal

ingatlanhirdetes

Lap teteje