Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

kozos_onkormanyzat

Az önkormányzatisággal kapcsolatos törvényi változások miatt 2012. december 21-én a budakeszi járásban 2000 főt el nem érő három település - Tök, Remeteszőlős és Budajenő - Budajenő székhellyel közös önkormányzati hivatalt hozott létre. A döntést nagyon komoly egyeztetési munka előzte meg az önkormányzatokért felelős államtitkártól, a Pest Megyei Kormányhivatal illetékes főosztályától, számos helyi közösségig bezáróan. A közös hivatalt létrehozó települések képviselő-testületeinek pozitív döntései nyomán - a törvény szellemét követve - olyan megállapodás jött létre, ami a közös önkormányzati hivatal működtetésén túl biztosítja Tök és Remeteszőlős települések önkormányzati önállóságát. Budajenő a törvényes keretek között elfogadta mindkét település olyan igényeit, melyeket hasonló helyzetben maga is elvárt volna egy székhely településtől. 

 
Hogy érinti ez Budajenőt?

Budajenő 2013. január 1-jei lakossági létszáma 1966 fő. Amennyiben bármelyik 2000 fő feletti szomszéd településsel hozott volna létre közös önkormányzati hivatalt, Budajenőn csak kirendeltség működhetne, ami a település létszámát tekintve maximálisan 5 fő lehetne. El kellett volna bocsátani a nyolcfős hivatalból legalább 3 főt. Egy olyan jól működő hivatal bomlott volna fel, ahol a dolgozók nagy többsége másfél évtizede végzi a munkáját nagy tapasztalattal. 
 A döntés eredményeként a volt polgármesteri hivatal dolgozói kisebb munkaköri változásoktól függetlenül végzik eddigi munkájukat. A legnagyobb változás, hogy a testületi, bizottsági, kommunikációs rendezvényszervezési ügyek egy kézbe kerülnek. A munkakörökkel kapcsolatos konkrét változásokat a Kisbíró következő számában közöljük. A megállapodás és a közös önkormányzati hivatal alapító okirat itt olvasható.
  

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosítása

Budajenő, Tök és Remeteszőlős községek megállapodást kötöttek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 85.§ (1) bekezdése szerinti közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására. A képviselő-testületek a megállapodásban állandó hivatali kirendeltség működtetéséről döntöttek Tökön és Remeteszőlősön, a működéshez szükséges munkaerő helyben biztosítása mellett, 2-2 fővel. A székhelyen 8 fő köztisztviselő foglalkoztatását hagyták jóvá, melyek közül 1 fő foglalkoztatását Budajenő önkormányzata finanszíroz, továbbá az adóügyi és szociális feladatok ellátására további 1 fő biztosításáról rendelkeztek Tök és Remeteszőlős részére, amit közösen finanszíroznak. A Remeteszőlősön saját önkormányzati forrásból biztosított közterület-felügyelővel együtt tehát a közös hivatalban együttesen 14 fő dolgozó foglalkoztatásáról döntöttek a képviselő-testületek. A megállapodás végső, elfogadott változatában 13 fő került rögzítésre, ezért a megállapodás módosítása szükséges. A képviselő-testület jóváhagyta a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására kötött megállapodás 1. sz. módosítását.
 

Budajenő Községi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása

A Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-jén hatályba lépett rendelkezéseire, valamint arra tekintettel, hogy az önkormányzat közös önkormányzati hivatalt hozott létre Remeteszőlős és Tök községekkel, szükségessé vált az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, illetve új rendelet kidolgozása és a régi rendelet hatályon kívül helyezése. Az SZMSZ szerkesztése során a testület figyelembe vette az érintett jogszabályokat, valamint Budajenő, Remeteszőlős és Tök községek Képviselő-testületei által, a közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására kötött megállapodás rendelkezéseit. A képviselő-testület jóváhagyta a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.

 
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása

A 2012. március 1-jén hatályba lépett, A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezik azokról a kérdésekről, amelyeket a képviselő-testületnek rendeletben, illetve a jegyzőnek a közszolgálati szabályzatban kell rendeznie. Rendeletben kell szabályozni a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokat. A hivatkozott törvény, valamint az ezzel összefüggő átmeneti szabályokról rendelkező 2012. évi V. törvényben foglaltak szerint kell szabályozni a köztisztviselőknek adható illetménykiegészítést is. A juttatások adhatóak, tehát nem kötelezőek. A juttatások fedezetét a tárgyévi költségvetésben biztosíthatja a képviselő-testület. A képviselő-testület elfogadta a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló rendeletét. A rendelet hatályba lépésével egyidejű- leg Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületé- nek a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdé- seiről szóló 13/2007.(X.25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti, illetve Tök és Remeteszőlős községek is hatályon kívül helyezték az ilyen rendelkezéseket tartalmazó rendeleteiket.

 
Közös Hivatal működtetésére kötött megállapodás felülvizsgálata

Budajenő, Remeteszőlős és Tök község önkormányzatainak képviselő-testületei 2013. január 1. napjával létrehozták a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalt, és elfogadták az együttműködésről szóló megállapodást. A 2014. évi önkormányzati választásokat követően felállt új testületeknek a választást követő 60 napon belül volt lehetőségük dönteni az esetleges kiválásról, csatlakozásról vagy megszűnésről. A polgármesterek a Polgármesterek Tanácsának 2014. november 13-án megtartott ülésén megerősítették, hogy a közös hivatalt továbbra is fenn kívánják tartani, és ezt javasolják a képviselő-testületeknek, amely a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal további, változatlan formában való működését egyhangúan támogatta.